Veterinary stretcher trolleys

VETBOT-4 veterinary stretcher mattress
1995 
VETBOT M-01 veterinary soft stretchers
From 2305 
VETBOT K-02 veterinary framework stretchers
3340 
VETBOT-11 veterinary stretcher mattress
4150 
VETBOT-21.03 veterinary stretchers
6005 
VETBOT-21.04 veterinary stretchers
10130 
VETBOT-21.05 veterinary stretchers
10240 
VETBOT-28 veterinary stretcher trolley
14500 
VETBOT-20.11 veterinary stretcher trolley
21400 
VETBOT-20.12 veterinary stretcher trolley
23230